Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

mahre
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viadobby dobby
9579 3729 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viadobby dobby
7533 64d4
mahre
mahre

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabeliveinme beliveinme

October 15 2017

mahre
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasouxie souxie
mahre
2254 cf6c 500
mahre
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
mahre

September 03 2017

mahre
mahre
mahre
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanakarenina anakarenina
mahre
3820 a1ff 500
Reposted from0 0 viatentacleguy tentacleguy
mahre
mahre
4445 0944
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viailovegreen ilovegreen
3656 e9f1
1144 a1b0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl